بررسی های ژنتیکی در سرطان (درمان های هدفمند فرد محور)
  1. بررسی جهش های سوماتیک در انواع تومورها جهت تشخیص و درمان هدفمند سرطانبا استفاده از تکنیک  NGS
  2. بررسی ژنتیکی سرطان های خانوادگی با استفاده از تکنیک
X