تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی(PGS/PGD)

  1. تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی بیماری های تک ژنی(PGD)
  2. غربالگری قبل از لانه گزینی ناهنجاری های کروموزومی با استفاده از تکنیک های نسل جدید تعیین توالی (PGS-NGS)
X