ارزیابی میزان کارایی و مقرون به صرفه بودن روش های غربالگری سه ماهه اول براساس پروتکل Contingent

  • ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

هدف

ارزیابی میزان کارایی و مقرون به صرفه بودن روش‌های غربالگری سه ماهه اول بصورت Contingent screening که براساس آنالیز اولیه مارکرهای بیوشیمیائی خواهد بود.

روش انجام

این بررسی، طی یک مطالعه retrospective براساس برنامه ملی prenatal diagnosis در کشور سوئد صورت پذیرفت. مطالعه بر روی 35780 مادر با بارداری تک قلوئی انجام شد. برای این منظور مقادیر سرمی مارکرهای مورد نظر در غربالگری سه ماهه اول بارداری مجددا براساس پروتوکل contingent مورد اندازه گیری قرارگرفت. تعیین ریسک برهمین اساس انجام شد و برای مادرانی که دارای ریسک 1:40 تا 1:1000 میزان تاثیر اندازه NT نیز به ارزیابی ریسک این افراد اضافه شد. در نهایت براساس cut-off = 1:200 به بیماران اقدامات invasive و یا NIPT پیشنهاد شد.

در یک زیرگروه با جمعیت 12836 مادر باردار که دارای سیکل قاعدگی منظم بودند، همین اقدامات انجام شد. شایان ذکر است برای تعیین سن بارداری در این مادران از LMP استفاده شد. هزینه لازم برای تعیین یک ناهنجاری کروموزومی در طی روش های مختلف غربالگری با هم مقایسه شد.

نتایج

میزان DR در دو گروه (گروه Contingent و گروهی که از غربالگری کامل Combined استفاده نموده بودند) یکسان و برابر 87% بود. در میان تنها 41% نیاز به NT داشتند. در روش دیگر به افراد با ریسک بینابینی تست NIPT پیشنهاد شد، در این حالت میزان DR به 98% افزایش یافت، اما هزینه لازم برای تعیین یک مورد T21 به میزان 83% بیش از متد رایج غربالگری بود.

نتیجه گیری

انجام غربالگری های سه ماهه اول با رویکرد Contingent نتایجی مشابه با روش قدیمی Combined دارد. NIPT در زمانی که تعداد زیادی از بیماران نیاز به انجام تست های تکمیلی دارند، مقرون به صرفه نخواهد بود.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

X