خدمتی جدید در موسسه پزشکی نسل امید؛ تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

  • ۴ بهمن ۱۴۰۰

سرطان سرویکس چهارمین سرطان شایع در بین کل زنان و دومین سرطان شایع زنان در سنین 15 تا 44 سالگی در جهان است. برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از 500 هزار زن به سرطان سرویکس مبتلا شده و نیمی از آنها در اثر بیماری فوت می‌کنند که سهم کشورهای کمتر توسعه یافته خیلی بیشتر است. تقریبا تمامی موارد سرطان سرویکس، با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در ارتباط هستند. تاکنون بیش از 100 سویه مختلف از این ویروس شناسایی شده است.

سویه‌های مختلف ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV

انـواع پرخطـر HPV، شامل تیپ‌هاي 16 و 18 به عنوان شایع‌ترین علـل ایجـاد سـرطان سـرویکس و دیگـر سـرطان‌هـاي آنوژنیتـال (واژن، دهانه رحم، قسمت داخلی لگن و داخل کانال مقعد) مطرح می‌باشند. شایع‌ترین سویه‌های کم خطر ویـروس پاپیلومـاي انسـانی تیپ‌هاي 6 و 11 هستند که اغلب منجر به ایجـاد ضـایعات خـوش خـیم ماننـد زگیـل‌هـاي تناسـلی و ضـایعات پـیش سرطانی با درجـه تمـایز کـم می‌شـوند.

انواع پرخطر HPV (شامل انواع 16، 18، 31، 33، 35،39، 45، 51، 52، 56، 58، 59، 66 و 68) در سرطان دهانه رحم دخیل هستند، در حالی که انواع کم خطر، مانند 6 و 11 عمدتاً باعث ایجاد ضایعات خوش خیم می‌شوند. بیشتر عفونت‌هاي HPV موقت و بدون علامت هسـتند اما نسـبت کمـی از این عفونت‌ها، باقی مانده و منجر به بدخیمی هاي دهانه رحم و سرطان هاي مهاجم می شوند. تیپ‌های پرخطر HPV، علت بیش از 90٪ از موارد سـرطان دهانـه رحم در سراسر جهان می‌باشند. 

ویروس HPV در بین زنان و مردان

سویه‌های پرخطر ویروس HPV، علت بیش از 80 % سـرطان‌هـاي واژن و بیش از 92 % سـرطان‌هـاي مقعد هستند. طی مطالعه‌ای که چند سال پیش در کشور انجام پذیرفت، مشخص شد شیوع عفونت ویروسی در بین زنان بیش از 30 درصد است که این میزان در زنان با سن 18 تا 25 سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی بوده است. HPV  حداقل در 72 درصد از مردانی که شریک جنسی آنها دارای HPV مثبت است، نیز وجود دارد اما فقط در کمتر از 10 درصد از این مردان زگیل تناسلی مشاهده می شود. بنابراین مردان به عنوان حامل عفونت HPV نقش بازی می‌کنند و البته غربالگری مردان نیز می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلای زنان به سرطان سرویکس داشته باشد.

آزمایش‌های تشخیص HPV

بنابراین تعیین ژنوتیـپ HPV می‌تواند گامی مثبت در جهت درمان به موقع، دقیق و کامل به حساب بیاید چرا که تاثیر پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان به موقع در سرطان رحم بیش از هر نوع بدخیمی دیگری، برکاهش میزان مرگ و میر و افزایش سلامتی مشهود است. آزمایش ژنوتایپینگ HPV به منظور بررسی و تعیین ژنوتیپ 37 تایپ از ویروس پاپیلومای انسانی مربوط به گروه‌های پرخطر یا کم‌خطر طراحی شده است. لازم به یادآوری است که این ویروس از راه‌های مختلفی مانند روابط جنسی و تماس‌ نزدیک پوستی از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود.

گاهی اوقات افراد علائم این بیماری را نشان می‌دهند و در بعضی موارد، این بیماری بدون علامت بوده و در نتیجه راحت‌تر به شریک جنسی منتقل می‌شود. تفاوت آزمایش ژنوتایپینگ HPV با پاپ اسمیر این است که پاپ اسمیر یک آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم است و آزمایشی اختصاصی برای تشخیص نوع ویروس پاپیلومای انسانی نمیباشد.

موسسه پزشکی نسل امید با درک صحیح از انجام آزمایش‌های تخصصی و استاندارد با راه‌اندازی آزمایش ژنوتایپینگ ویروس پاپیلومای انسانی قدم مهمی در جهت کاهش سهم بیماری‌های مرتبط برداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

X