۱- بررسی مدارک جهت صدور یا عدم صدور مجوز سقط درمانی باید توسط پزشک کارشناس پزشکی قانونی انجام گیرد.

۲- بهترین زمان سونوگرافی جهت تعیین سن حاملگی انجام سونوگرافی ۹-۸ هفتگی می باشد و در اولویت بعدی بالای ۱۱ هفتگی می باشد و اگر فردی دو یا چند گزارش سونوگرافی داشته باشد که سن جنین را متفاوت گزارش کرده باشند، سونوگرافی که نزدیکترین زمان به ۱۰ هفته می باشد، معتبرتر است.

۳- در تعیین سن به تاریخ سونوگرافی و معیار مورد استفاده در تعیین سن دقت گردد˓ به عنوان مثال تعیین سن براساس دور سر (HC) و BPD در جنین دارای هیدروسفالی، تعیین سن براساس دور شکم (AC) در جنین دارای کیست شکم (ابدومن) و تعیین سن براساس طول استخوان ران (FL) در جنین مبتلا به آکندروپلازی˓ منجر به اشتباهات فاحش در تصمیم گیری خواهد شد.

۴- آنومالی های قلبی که توسط سونوگرافی تشخیص داده شده اند˓ ترجیحا با اکو تایید شود و در مواردی که امکان انجام اکو نمی باشد باید توسط مراکز معتبر سونوگرافی (حداقل یک مرکز) تایید شود.

۵- در مواردی که در سونوگرافی NT افزایش یافته یا کیستیک هیگروما گزارش شود لازم است جهت تشخیص قطعی به پزشک معالج ارجاع گردد تا اقدامات تشخیص قطعی (آزمایشات ژنتیکی و یا سونوگرافی سطح بالا) انجام شود.

۶- تست غربالگری (Screening Test) مثبت تشخیص قطعی محسوب نمی شود و نشانه ریسک بالای جنین به برخی ناهنجاری ها از جمله تریزومی ۲۱ و نقایص لوله عصبی (NTD) است. جهت تشخیص قطعی نیاز به بررسی های تکمیلی توسط پزشک معالج می باشد.

۷- اعلام نقایص ژنتیکی براساس آزمایش ژنتیکی و یا آنزیمی˓ قطعی محسوب گردیده و نیاز به تکرار نیست.

۸- گزارش Soft Marker در سونوگرافی حتی به تعداد زیاد در ارگان های مختلف˓ اندیکاسیون سقط ندارند مگر اینکه همراه با بیماری های ژنتیکی و یا آنومالی های سونوگرافیک باشد.

۹- در مواردی که تشخیص ناهنجاری قطعی نیست و یا ناهنجاری Minor (مانند کوچک بودن استخوان بینی و یا دیده نشدن آن) گزارش شده باشد˓ مادر می بایست تحت نظر پزشک معالج باشد تا در صورت رسیدن به تشخیص قطعی مبنی بر وجود ناهنجاری مشمول ماده واحد سقط و اندیکاسیون های موجود˓ قبل از ۱۹ هفتگی به پزشک قانونی ارجاع شود.

۱۰- در موارد مواجهه با اشعه˓ مصرف داروهای تراتوژن˓ ابتلا به برخی بیماری های عفونی مانند ابتلا به آبله مرغان˓ سرخجه˓ CMV توصیه می گردد مادر تحت نظر پزشک معالج قرار گرفته و مراقبت و درمان های مورد نیاز را دریافت نماید و در صورت بروز ناهنجاری در جنین قبل از ۱۹ هفتگی به پزشک قانونی ارجاع گردد.

۱۱- در موارد وابسته به کروموزوم x مغلوب˓ مثل دوشن و هموفیلی جنسیت جنین باید توسط مراکز ژنتیک مشخص گردد.

۱۲- تشخیص سندرم های دوران بارداری مانند سندرم داون و سایر تریزومی ها (۱۳ و ۱۸) با روش سیتوژنتیک (کاریوتیپ) می باشد˓ در مواردی که آزمایش ارایه شده یک Rapid Test (تست سریع) باشد لازم می باشد با روش سیتوژنتیک (کاریوتیپ) و یا حداقل با یک نوع Rapid Test دیگر تایید گردد. در حال حاضر Rapid Test شامل آزمایش های ژنتیک با روش QF-PCR و یا FISH و یا MLPA می باشد.

۱۳- اگر در بررسی تریزومی ها توسط CVS (نمونه برداری از جفت) موزاییسم گزارش گردد˓ باید مجددا توسط آمنیوسنتز (بررسی مایع آمنیون اطراف جنین) مورد تایید قرار گیرد.

۱۴- چنانچه در بررسی های آزمایشگاهی ژنتیک˓ Duplication و یا Deletion هایی دیده شود که جز واریاسیون های طبیعی شناخته شده نباشد˓ مجوز سقط صادر خواهد شد.

۱۵- اگر در جنین ۴۶xy و یا ۴۶xx مارکری یافت شود که نوپدید است (نوپدید یعنی مارکرهای فوق در والدین وجود نداشته باشد)˓ چنانچه مارکر یاد شده کروموزوم جنسی نباشد˓ اندیکاسیون سقط خواهد داشت.

۱۶- چنانچه در آزمایش های ژنتیک در جنین مارکری یافت شود˓ در اولین فرصت باید والدین از نظر داشتن مارکر مذکور و علامت دار بودن مورد بررسی قرار گیرند و اگر پدر و مادر هم آن مارکر را دارند و سالم می باشند˓ اندیکاسیون سقط ندارد.

X