طرح کشوری امید

توضیحات مربوط به تصویر

طرح کشوری امید

hiclipassrt.com-id_imdpm-1-665x494

طرح امید

این طرح در 5 مرحله انجام می شود و هدف نهایی آن شناسایی مخزن جهش های بیماری های شایع ژنتیکی در کشور می باشد.
در فاز اول 1500 بیمار مبتلا با تشخیص اولیه بیماری های متابولیک ارثی یا نابینایی های ژنتیکی که بر اساس موازین قانونی و شرعی در دوران بارداری یا قبل از آن قابل پیشگیری باشند مورد بررسی قرار می گیرند:
این مبتلایان از جمعیت های متنوع انتخاب می شوند خطر تکرار بیماری در خانواده بر اساس آنالیز شجره نامه ترجیحا می بایست بالاتر از 25% باشد والدین یا بستگان درجه یک بیمار نگران تکرار بیماری بوده و قصد فرزند آوری داشته و در معرض تکرار بیماری باشند.

images (3)

همکاری در طرح امید

قابل توجه متخصصین چشم متقاضی همکاری با طرح امید در صورتی که بیمار مراجعه کننده بر اساس یافته های بالینی مبتلا به یک بیماری شناخته شده ژنتیکی چشم باشد یا بررسی های تکمیلی افتالمولوژیک بیانگر یا مطرح کننده چنین حالاتی باشد و یا اینکه یک بیماری و یا یافته بالینی افتالمولوژیک در خانواده تکرار شده باشد و یا شک به وجود یک الگوی وراثتی باشد همکاران می توانند با تکمیل فرم مربوطه و یا صرفا با برگه معرفی، بیماران و یا خانواده آنان را به مرکز تحقیقات نسل امید معرفی نمایند. بعد از مراجعه به مرکز تحقیقات نسل امید و مشاوره ژنتیک تخصصی و بررسی مدارک و سوابق آنان و در صورت لزوم مشاوره مجدد با پزشک ارجاع کننده نهایتا بیمار در صورت داشتن شرایط لازم وارد طرح می شود. همچنین قابل توجه فوق تخصص های نورولوژی و متابولیک کودکان متقاضی همکاری با طرح امید در صورتی که بیمار مراجعه کننده بر اساس یافته های بالینی مبتلا به یک بیماری شناخته شده متابولیک ارثی باشد یا بررسی های تکمیلی آزمایشگاهی یا سایر بررسی ها بیانگر یا مطرح کننده چنین حالاتی باشد و یا اینکه یک بیماری و یا یافته بالینی متابولیک در خانواده تکرار شده باشد و یا شک به وجود یک الگوی وراثتی باشد همکاران می توانند با تکمیل فرم مربوطه و یا صرفا با برگه معرفی، بیماران و یا خانواده آنان را به مرکز تحقیقات نسل امید معرفی نمایند. بعد از مراجعه به مرکز تحقیقات نسل امید و مشاوره ژنتیک تخصصی و بررسی مدارک و سوابق آنان و در صورت لزوم مشاوره مجدد با پزشک ارجاع کننده نهایتا بیمار در صورت داشتن شرایط لازم وارد طرح می شود.

فرم همکاری پزشک در طرح امید

فرم همکاری دانشجو در طرح امید

X