همکار ارجمند !

جهت ثبت نام درهمایش ” تعیین جایگاه NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری”،  ابتدا فایل ثبت نام را دانلود کرده و پس از تکمیل دقیق اطلاعات درخواستی، فرم مربوطه  و یا فایل حاوی اطلاعات درخواستی را به آدرس  ایمیل  1TQuad@iranfmf.com  ارسال فرمایید.

X