مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین

مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین در سال 1394 با هدف طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی در حوزه اختلالات رشد و تکامل جنین راهاندازی گردید. در این راستا، اساتید شناخته شده و صاحب نظران عرصه طب پیشگیری وپزشکی فرد محور با این مرکز همکاری دارند. این مرکز مجری طرح های بزرگ کشوری باهمکاران دانشگاه های عمده کشور و نیز وزارت بهداشت و درمان می باشد.

X