کتاب “رویکرد نوین به غربالگری ناهنجاری‌های شایع کروموزومی در دوران باداری با تاکید بر پروتکل Contingent-NIPT

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند با موسسه پزشکی نسل امید (2-88201760-021) و یا انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تماس حاصل نمایند.

کتابچه همایش طرح کشوری تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT درغربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری

تهران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- اسفند1398

Strong association of common variants in the miRNA-binding site of NOD2 gene with clinicopathological characteristics and disease activity of systemic lupus erythematosus

ارتباط قوی واریانت های رایج در محل اتصال به miRNA ژن NOD2 با ویژگی های بالینی آسیب شناسی و بیماریزایی لوپوس اریتماتوز سیستمیک

Identification of causative gene mutation in an Iranian family with coloboma and nephropathy using whole exome sequencing

پلی مورفیسم محل اتصال به miRNA در ژن IL-15RA در آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز سیستمیک: ارتباط با خطر بیماری و ویژگی های بالینی

Protective effects of Herbal Compound (IM253) on the inflammatory responses and oxidative stress in a mouse model of multiple sclerosis

اثرات حفاظتی ترکیب گیاهی (IM253) بر پاسخ های التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل موش مولتیپل اسکلروزیس

Identification of causative gene mutation in an Iranian family with coloboma and nephropathy using whole exome sequencing

شناسایی جهش ژنی در یک خانواده ایرانی مبتلا به کلوبوما و نفروپاتی با استفاده از توالی یابی کل اگزوم

Whole exome sequencing identified a novel homozygous ARV1 mutation in an Iranian family with developmental and epileptic encephalopathy-38

شناسایی توالی‌یابی کل اگزوم، جهش جدید هموزیگوت ژن ARV در یک خانواده ایرانی مبتلا به آنسفاوپاتی رشدی و صرعی-38

ADRS due to COVID19 in midterm pregnancy:successful management with plasma transfusion and corticosteroids

ADRS ناشی از کووید-19 در نیمه بارداری: مدیریت موفق بیماری با تزریق پلاسما و کورتیکواستروئیدها

Novel Treatment for Congenital Disorder of Glycosylation in a Patient with Novel Homozygote Mutation of PMM2: A Case Report and Review Literature

درمان جدید برای اختلال مادرزادی گلیکوزیلاسیون در یک بیمار مبتلا به جهش جدید هموزیگوت PMMZ: موردی و مقاله مروری

Orofacial Closure Defects: Forty-Five Genes Associated Cleft Lip and Palate

نقص بسته شدن (حفره) دهان و صورت: چهل و پنج ژن مرتبط با شکاف لب و کام

PreimplantationPreimplantation High-Resolution HLA Sequencing Using Next Generation Sequencing

توالی‌یابی با وضوح بالا (HLA) پسش از لانه گزینی با استفاده از NGS

Rhodopsin gene mutation analysis in Iranian patients with autosomal dominant retinitis pigmentosa

بررسی جهش ژن ردوپسین در بیماران ایرانی مبتلا به PR با الگوی توارث اتوزومال غالب

X