کتاب “رویکرد نوین به غربالگری ناهنجاری‌های شایع کروموزومی در دوران باداری با تاکید بر پروتکل Contingent-NIPT

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند با موسسه پزشکی نسل امید (2-88201760-021) و یا انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تماس حاصل نمایند.

کتابچه همایش طرح کشوری تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT درغربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری

تهران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- اسفند1398

Whole exome sequencing identified a novel homozygous ARV1 mutation in an Iranian family with developmental and epileptic encephalopathy-38

شناسایی توالی‌یابی کل اگزوم، جهش جدید هموزیگوت ژن ARV در یک خانواده ایرانی مبتلا به آنسفاوپاتی رشدی و صرعی-38

ADRS due to COVID19 in midterm pregnancy:successful management with plasma transfusion and corticosteroids

ADRS ناشی از کووید-19 در نیمه بارداری: مدیریت موفق بیماری با تزریق پلاسما و کورتیکواستروئیدها

Novel Treatment for Congenital Disorder of Glycosylation in a Patient with Novel Homozygote Mutation of PMM2: A Case Report and Review Literature

درمان جدید برای اختلال مادرزادی گلیکوزیلاسیون در یک بیمار مبتلا به جهش جدید هموزیگوت PMMZ: موردی و مقاله مروری

Orofacial Closure Defects: Forty-Five Genes Associated Cleft Lip and Palate

نقص بسته شدن (حفره) دهان و صورت: چهل و پنج ژن مرتبط با شکاف لب و کام

PreimplantationPreimplantation High-Resolution HLA Sequencing Using Next Generation Sequencing

توالی‌یابی با وضوح بالا (HLA) پسش از لانه گزینی با استفاده از NGS

Rhodopsin gene mutation analysis in Iranian patients with autosomal dominant retinitis pigmentosa

بررسی جهش ژن ردوپسین در بیماران ایرانی مبتلا به PR با الگوی توارث اتوزومال غالب

X