• ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اهداف

ارزیابی میزان کارائی بالینی (Clinical Validation) یا تاثیر اضافه نمودن تست cffDNA درمیزان کارائی روش‌های غربالگری در تعیین ناهنجاری های کروموزومی (T21, T13, T18) و ناهنجاری های کروموزوم های جنسی (SCA)

روش انجام

تمامی بانک های اطلاعاتی اعم از PubMed, EMBASE و … برای شناسایی مقالات در زمینه کاربرد cfDNA در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی طی سال های 2011 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت وجود یافته برای 85% از افراد شرکت کننده در طرح بعنوان گزینه اصلی در استفاده از آن مقاله بود.

در این مقاله مطالعات Case-Control، Proof-of-principle articles و … از بررسی ها ما کنار گذاشته شدند. میزان DR و FPR بصورت pooled و با استفاده از مدل ریاضی bivariate random-effects regression مورد محاسبه قرار گرفت.

نتایج

در مجموع 35 مطالعه مرتبط شناسایی و جهت استفاده در متا آنالیز بررسی کارائی cfDNA testing در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی مورد استفاده قرار گرفتند. در این مطالعات نتایج حاصل از تست cffDNA در ارتباط با نتیجه کاریوتایپ جنینی حاصل از invasive test و یا Clinical Outcome مورد بررسی قرار گرفتند.

پس از مطالعه 1963 مورد T21 و 223932 مورد بارداری تک قلو Non-T21، میزان Weighted pooled DR & FPR به شرح ذیل خواهند بود:

DR: 99.7% (95% CI, 99.1-99.9%)

FPR: 0.04% (95% CI, 0.02-0.07%)

در 563 مورد مبتلا به T18 و 222013 بارداری تک قلوئی Non-T18 میزان Weighted pooled DR & FPR به شرح ذیل خواهند بود:

DR: 97.9% (95% CI, 94.9-99.1%)

FPR: 0.04% (95% CI, 0.03-0.07%)

در 119 مورد مبتلا به T13 و 212883 بارداری تک قلوئی Non-T13 میزان Weighted pooled DR & FPR به شرح ذیل خواهند بود:

DR: 99.0% (95% CI, 65.8-100%)

FPR: 0.04% (95% CI, 0.02-0.07%)

در 36 مورد مبتلا به Monosomy X و 7676 بارداری تک قلوئی unaffected میزان Weighted pooled DR & FPR به شرح ذیل خواهند بود:

DR: 95.8% (95% CI, 70.3-99.5%)

FPR: 0.14% (95% CI, 0.05-0.38%)

در 17 مورد مبتلا بهSCA بجز افراد مبتلا Monosomy X و 5400 بارداری تک قلوئی unaffected میزان Weighted pooled DR & FPR به شرح ذیل خواهند بود:

DR: 100% (95% CI, 83.6-100%)

FPR: 0.004% (95% CI, 0.0-0.08%)

در 24 مورد مبتلا به T21  و 1111 بارداری دو قلوئی Non-21 میزان Weighted pooled DR & FPR به شرح ذیل خواهند بود:

DR: 100% (95% CI, 95.2-100.0%)

FPR: 0.0% (95% CI, 0.0-0.003%)

 نتیجه گیری

غربالگری های سه ماهه اول با استفاده از تست cffDNA در بارداری های تک قلوئی می تواند 99%< از جنین های مبتلا به T21، 98% از جنین های مبتلا به T18 و 99% از جنین های مبتلا به T13  را با میزان FPR ترکیبی برابر با %13/0 تعیین نماید. تعداد موارد گزارش شده SCA بسیار کمتر از آن است که بتوان روی میزان دقت و کارائی این روش غربالگری برای این بیماری ها نظر داد.

 در بارداری های دوقلوئی کارائی روش غربالگری برای تعیین T21 بسیار امیدوار کننده است، اما با توجه به تعداد بسیار کم موارد مبتلا گزارش شده، قابل ارائه نمی باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

X