• ۲۴ مهر ۱۳۹۸

در هفته ۳۱ بارداری شکم شما آن‌قدر بزرگ شده که دچار تنگی نفس شده‌اید و احساس می‌کنید با چند قدمی که بر می‌دارید نفستان می‌گیرد و مجبور هستید بنشینید و استراحت کنید. رحم شما اکنون ۱۱ سانت بالاتر از ناف قرارگرفته و در مقایسه با هفته دوازدهم رحم کل فضای شکم شما را در برگرفته است.

در این هفته کودک ۴۱٫۱ سانتی متر و ۱۵۰۲ گرم وزن دارد.

X