بخش سیتوژنتیک پزشکی

در این بخش با استفاده از تکنیک های استاندارد و تخصصی شامل کشت، رنگ آمیزی، پردازش تصویر و کاریوتایپینگ، وضعیت همه کروموزوم ها، هم از نظر تعداد و هم از نظر ساختار قابل بررسی می باشند. دقت این روش برای تشخیص اختلالات ساختاری به صورت حذف و مضاعف شدگی ها در حد تشخیص میکروسکوپ نوری (در حد ۲ الی ۵ میلیون جفت باز) می باشد.

این تست بر روی نمونه های زیر قابل انجام است:

  • بر روی نمونه مایع آمنیوتیک حاصل از آمنیوسنتز جهت تشخیص پیش از تولد
  • بر روی نمونه خون

در موارد زیر امکان وجود اختلالات کروموزومی وجود دارد:

  • سقط مکرر
  • ناباروری
  • عقب ماندگی ذهنی و تاخیر تکامل
  • ناهنجاری های مادرزادی متعدد
  • ابهام جنسیت
  • برخی از سرطان ها
  • نتایج پر خطر در غربالگری اختلالات کروموزومی در دوران بارداری
  • سابقه ابتلای یکی از والدین به اختلالات ساختاری کروموزومی و ضرورت انجام تشخیص پیش از تولد

مدت زمان پاسخ دهی برای این تست در حدود ۲ الی ۳ هفته شامل روزهای کاری می باشد.

 

 

X