بخش ژنتیک مولکولی

در این بخش خدمات مرتبط با یافته های روش های نسل جدید تعیین توالی ژنتیکی (NGS) به متقاضیان ارائه می گردد.

بخش ژنتیک مولوکلی مرکز جامع ژنتیک

 

پزشکان این دپارتمان

 بخش ژنتیک مولکولی

دکتر حمیدرضا خرم خورشید

متخصص ژنتیک پزشکی

معاون پژوهشی و مسئول گروه مشاوره ژنتیک

درخواست وقت ملاقات
 بخش ژنتیک مولکولی

دکتر شمسی صفری

دکترای پزشکی عمومی

مسئول فنی بخش خدمات ژنتیکی

درخواست وقت ملاقات
X