بخش سیتوژنتیک مولکولی

بخش سیتوژنتیک مولکولی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین تکنیک های روز دنیا خدمات متنوعی را به متقاضیان ارایه می نماید

تکنیک های پیشرفته سیتوژنتیک مولکولی شامل این موارد می باشد:

  • MLPA (Multiplex ligation-dependent Probe amplification)
  • QF-PCR (Quantitative Fluorescent –PCR)
  • FISH (Fluorescent in situ hybridization)

 

X