تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1378-1386 دکترای پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
1386-1390 فوق دکترای رادیولوژی علوم پزشکی مشهد

تجربیات

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1390-1396 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1391-1396 مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر رضا نجفی‌پور دکترای حرفه ای را در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، استادیاری ژنتیک پزشکی را از آکادمی تخصصی پزشکی روسیه و دکترای ژنتیک پزشکی را از دانشگاه علوم پزشکی قزوین اخذ نموده‌اند. ایشان از سال 1395 با موسسه پزشکی نسل امید همکاری می نمایند.

X