پمفلت: مشاوره ژنتیک در موسسه پزشکی نسل امید

Genetic-counseling
  • ۲۰ مهر ۱۳۹۸

مشاوره ژنتیک در موسسه پزشکی نسل امید


مشاوره ژنتیک شاخه ای از ژنتیک بالینی و پزشکی است که در طی یک فرایند به بررسی احتمال بروز اولیه یا بروز مجدد (خطر وقوع) بیماری های کاملا ژنتیکی یا بیماری هایی که ژنتیک در آنها نقش مهمی را ایفا میکند می پردازد. در بررسی بیماری های ژنتیکی، مشاور ژنتیک اولین سطح تماس را با بیمار، خانواده و خویشاوندان او دارد. خدمات مشاوره ژنتیک نقشی اساسی در تولد نوزاد سالم و کاهش شیوع معلولیت ها را در خانواده در بر دارد که تمرکز آن نه تنها روی بیمار اولیه بلکه بر اعضای خانواده و خویشاوندان بیمار، هم در زمان حال و هم در آینده می باشد.

دانلود پمفلت مشاوره ژنتیک در موسسه پزشکی نسل امید۱

دانلود پمفلت مشاوره ژنتیک در موسسه پزشکی نسل امید۲

X