• ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

هدف

امروزه تست NIPT در سراسر دنیا توسط شرکت های خصوصی عرضه می‌شود و انگلستان نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. برای ارایه هرچه بهتر تکنیک فوق و استفاده از مزایای آن، می‌بایست این تست توسط سیستم‌های تامین کننده منابع مالی خدمات سلامت مانند NHS پشتیبانی گردد.

برای اضافه نمودن موفقیت‌آمیز این تکنیک می‌بایست مواردی مانند: استانداردهای آزمایشگاهی، نظرات و دغدغه های stackholder ها و همچنین هزینه‌هایی که بابت افزایش آگاهی‌های بیماران و کادر پزشکی می‌شود، مد نظر قرار گیرند.

روش انجام

در برنامه NHS می‌توان NIPT به عنوان یک Contingent screening test لحاظ نمود. مادران باردار از 6 مرکز ارجاع مادران باردار در اسکاتلند و انگلستان در مطالعه مشارکت نمودند. به مادران شرکت کننده در طرح در زمان ثبت نام برای غربالگری سندرم داون توضیحات کامل داده شده است. به مادرانی که روش روتین غربالگری سندرم داون را انتخاب نموده بودند و ریسک آنها بیش از 1:1000 نیز تست NIPT پیشنهاد شد و نتایج ریسک تریزومی‌های 21، 13، و 18 ظرف 7-10 روز کاری در اختیار آنها قرار گرفت. داده‌های مربوط به غربالگری سندرم داون، میزان انجام تست‌های NIPT و Invasive ، نتیجه بارداری و میزان تاثیرگذاری تست‌ها نیز جمع‌آوری شده است. یک سری اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه‌ها جمع‌آوری خواهد شد.

نتایج

نتایج حاصل از این مطالعه تاثیرات بسیار زیادی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی و اضافه نمودن آزمایش NIPT به پروتوکل NHS داشت. استانداردسازی پروتوکل‌های آزمایشگاهی در جهت انجام تست و گزارش نتایج حاصل از آن، تهیه ابزارهای آموزشی و نحوه تعیین استراتژی‌های مشاوره‌ای از جمله مواردی بود که در این مطالعه انجام شد که می‌تواند نقش مهمی در اضافه نمودن تست NIPT به برنامه NHS ایفا نماید.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

X