• ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

روش CRISPR/Cas9:

در این طرح با استفاده از تکنولوژی CRISPR/Cas9 که بومی سازی شده است به تصحیح جهش ژنی منجر به اختلال ژنتیکی کم خونی داسی شکل و بتا تالاسمی ماژور اقدام خواهد شد.

X