• ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
گروه بیماری های شماره دو
  • فاز 2_ الف: 1000 نورولوژیک ارثی یا پوستی یا خونی ارثی
  • فاز 2_ ب: 500 بیمار نورولوژیک ارثی یا پوستی یا خونی ارثی که واجد جهش های فاز 2_الف نیستند.
X