• ۹ آبان ۱۳۹۸
  • فاز 3_الف: 1000 بیمار بیماری های شایع ارگانهای دیگر مثل استخوانی و نقص ایمنی 
  • فاز 3_ب: 500 بیمار بیماری های شایع ارگانهای دیگر مثل استخوانی و نقص ایمنی و که واجد جهش های فاز 3_الف نیستند.
X