بیماری های مورد بررسی در فاز چهارم

500 بیمار جدید چشمی/ متابولیک/ نورولوژیک/ پوستی/ خونی/ نقص ایمنی/ استخوانی که جهش های شناخته شده فازهای قبلی را ندارند.

X