دسته بندی طرح ها: تعیین جایگاه استفاده از آزمایش NIPT در غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری بر اساس پروتوکل Contigent با استفاده از روش Reflexexd DNA testing در جامعه ایرانی طی سالهای 99-1398

X