تعیین HLA قبل از لانه گزینی با استفاده از نسل جدید تعیین توالی (PGD-HLA-NGS)

 در تعداد زیادی از اختلالات خونی ارثی و بدخیمی های خونی، پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان تنها روش درمانی موجود می باشد. اما متاسفانه بسیاری از خانواده ها و والدین موفق به پیدا کردن دهنده پیوند دارای HLA یکسان با فرد بیمار خانواده نمی شوند. در چنین مواردی تولد یک «کودک نجات دهنده» تنها راه حل موجود می باشد.

 در این روش با استفاده از تکنیک تعیین توالی نسل جدید (NGS) نوع HLA بر روی تک سلول های بیوپسی شده از رویان های تشکیل شده با استفاده از روش های لقاح آزمایشگاهی (IVF) تعیین می شود و به این ترتیب امکان انتخاب رویان های سالم دارای HLA یکسان با فرد نیازمند دریافت پیوند و انتقال آنها به رحم مادر وجود خواهد داشت. بعد از تولد نوزاد امکان استفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف نوزاد به عنوان بافت پیوندی به فرد بیمار خانواده وجود خواهد داشت.

X