• بررسی ژنتیکی ۲۸۵۵ جهش قابل مداخله تشخیصی و درمانی، در ۵۰ انکوژن و تومور ساپرسور ژن شناخته شده
  • بررسی ژنتیکی جهش های سوماتیک  در بیش از  ۴۰۰ انکوژن و تومور ساپرسور ژن شناخته شده
  • امکان شناسایی جهش های جدید در ژن های هدف
  • امکان بررسی نمونه های سرطانی پارافینه (FFPE)
  • امکان بررسی با مقادیر بسیار کم DNA و RNA (در حد ۱۰ نانو گرم )

 

کلیه جهش های مذکور در زیر در ۱۶۱ ژن مرتبط با سرطان در یک بسته خدمت بررسی می شوند:

  • جهش های نقطه ای
  • Copy Number Variations
  • Gene Fusions
X