غربالگری قبل از لانه گزینی ناهنجاری های کروموزومی (PGS-NGS)

اختلالات کروموزومی به ویژه اختلالات تعدادی کروموزوم ها (آنیوپلوییدی ها) یکی از شایع ترین علل بروز ناباروری و سقط مکرر می باشد. در مواردی که خانواده ها بدون وجود سابقه ای از اختلالات کروموزومی در زوجین، با ناباروری، شکست مکرر لانه گزینی در روش های لقاح آزمایشگاهی و یا سقط مکرر توجیه نشده و بدون علت شناخته شده مواجه می باشند استفاده از روش های غربالگری اختلالات کروموزومی تعدادی با استفاده از تکنیک PGS-NGS می تواند در بهبود نتایج باروری موثر باشد.

در این روش بارداری با استفاده از فناوری تولید مثلی لقاح خارج رحمی یا آزمایشگاهی اتفاق می افتد و در مرحله خاصی از رشد رویان ها در آزمایشگاه، نمونه برداری یا بیوپسی از جنین ها به صورت جدا کردن یک یا چند سلول از رویان ها انجام شده و بررسی ژنتیکی با استفاده از تکنیک PGS-NGS بر روی این سلول ها انجام می شود. در مرحله بعد رویان هایی که از نظر تعداد کروموزوم ها، سالم تشخیص داده شده اند (جنین های یوپلویید) به رحم مادر منتقل می شوند.

X