میزان بروز اختلالات عمده ای که در هنگام تولد آشکار هستند، ۳-۲ درصد است. این اختلالات عامل بخش قابل توجهی از مرگ های دوره نوزادی محسوب می شوند. بیش از یک چهارم تمام پذیرش های بیمارستانی گروه سنی کودکان، مربوط به اختلالات ژنتیکی است. اختلال کروموزومی عامل ۵۰ درصد مرگ های رویان˓ ۷-۵ درصد موارد مرگ جنین و ۷-۶ درصد موارد مرده زایی و مرگ نوزادان محسوب می شوند؛ همچنین این اختلالات در ۰/۹ درصد نوزادانی که زنده متولد می شوند نیز وجود دارند. انواع تریزومی ها (اختلالات تعدادی کروموزوم ها) مسئول حدود ۲۵ درصد سقط ها و ۴ درصد مرده زایی ها هستند. داده های نظام مراقبت مرگ کودک در کشور نشان می دهد که ناهنجاری مادرزادی بعد از سوانح و حوادث دومین عامل مرگ کودکان است لذا از مزایای قابل توجه و پیامد های اجرای برنامه غربالگری، کمک به کشف اختلالات کروموزومی (مثل تریزومی ۲۱ – ۱۳ و ۱۸) و ناهنجاری های لوله عصبی می باشد که منجر به کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان˓ مرده زایی و کاهش ناتوانی و عقب ماندگی های ذهنی و مشکلات مرتبط با هزینه های مراقبت از این بیماران خواهد شد. لذا انجام غربالگری سه ماهه اول˓ دوم و سوم به تمام مادران حامله اکیدا توصیه می شود.

قدم اول در غربالگری دوران بارداری در موسسه نسل امید، مشاوره ژنتیک برای کلیه مراجعین است

 در این مرحله پزشکان مشاور، شجره نامه رسم نموده و در مورد بیماری های مهم و شایع موجود در خانواده ی فرد سوال می کنند و نتایج آزمایشات ژنتیکی انجام شده را در دوران بارداری و قبل از آن بررسی می کنند و بر اساس شجره نامه، بیماری های ژنتیکی را از نظر توارث الگو یابی و خانواده را در مورد عوامل ژنتیکی موثر بر سلامت جنین راهنمایی می کنند. سپس درصورت نیاز به مشاوره های تخصصی مربوطه ارجاع داده می شوند.


رزرو نوبت آنلاین

در حال بارگذاری ...

X